enru +374 10 60 77 07 info@gtarmenia.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enru +374 10 60 77 07 info@gtarmenia.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Social packages

Փաթեթ 1

Ամսաթիվ՝ 01.06 – 30.09

Ջերմուկ –  Ջերմուկ  Գլաձոր  Առողջարան – 5օր / 4գիշեր – 2 անձի համար

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է՝ 132000  դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝  28000  ՀՀ դրամ) ,

3 անգամյա սնունդ,

Բուժումներ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 20.000 դրամ:

Փաթեթ 2

Ամսաթիվ՝ 01.10 – 30.12

Հանքավան – Անի  Ռեզորթ – 3օր / 2 գիշեր – 2 անձի   համար

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է՝ 90000  դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է՝  40000  ՀՀ դրամ) ,

3 անգամյա սնունդ, լողավազան, մարզասրահ, սեղանի  թենիս, մինիֆուտբոլ, վոլեյբոլ, երեխաների խաղասրահ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 10.000  դրամ:

Փաթեթ 3

Ամսաթիվ՝ 01.02-05.10

Վանաձոր – Վանաձոր  Արմենիա – 3 օր  / 2 գիշեր – 2 անձի համար

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է՝ 83000  դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 34.000 ՀՀ դրամ )

4 անգամյա սնունդ , բուժում,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 15.000  դրամ:

Փաթեթ 4

Ամսաթիվ՝ 01.06-01.10

Ջերմուկ- Ցենտրալ հյուրանոց – 3 օր / 2 գիշեր – 2 անձի համար

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է՝ 68000  դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 24.000 ՀՀ դրամ )

Նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 20.000 դրամ:

Փաթեթ 5

01.07-31.08

Աղվերան  –  Ալպիական Մանուշակ   4օր / 3 գիշեր- 2 անձի համար

Փաթեթի  ընդհանուր  արժեքն  է `  85000 դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 26.000 ՀՀ դրամ )

3 անգամյա  սնունդ, Սեղանի թենիս , Երեխաների  խաղասրահ,

Տրանսպորտ/ միակողմանի ուղեկցում Երևանից  – 7.000  դրամ:

Փաթեթ 6

08.01-30.12

Ծաղկաձոր – Կեչառիս հյուրանոց  – 3օր / 2 գիշեր– 2 անձ

Փաթեթիընդհանուրարժեքնէ ` 51.000 դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 22.000 ՀՀ դրամ )

նախաճաշ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7.000  դրամ:

Փաթեթ 7

13.01-15.03

Ծաղկաձոր-Ալիք Հյուրանոց – 3օր / 2 գիշեր-2 անձ

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է ` 57000 դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց  (հյուրանոցում  մեկ  գիշերակացի  արժեքն է` 25.000 ՀՀ դրամ)

Երեքանգամյա սնունդ, Լողավազան, Սեղանի թենիս ,

Երեխաների խաղասրահ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7.000  դրամ:

Փաթեթ 8

01.01-31.12

Մարտակերտ –  Ծովին Քար  հյուրանոց –  4օր/ 3 գիշեր-2 անձ

Փաթեթի  ընդհանուր  արժեքն է `   80000  դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 15.000 ՀՀ դրամ),

Նախաճաշ,

Ինտերնետ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 35.000  դրամ:

Փաթեթ 9

01.05-30.06

Արզնի-  Արզնի  Պոլիկլինիկա   –  3օր  / 2 գիշեր-2 անձ

Փաթեթի  ընդհանուր  արժեքն  է ` 62.000դրամ:

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում  մեկ  գիշերակացի  արժեքն   է` 30000 ՀՀ  դրամ ),

3  անգամյա  սնունդ, Բուժումներ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից  – 2.000 դրամ:

Փաթեթ 10

01.04-01.10

Մարտակերտ –  Էկլեկտիկա հյուրանոց  3օր  /  2 գիշեր – 2 անձ

Փաթեթիընդհանուրարժեքնէ ` 82.000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 25.000 ՀՀ դրամ),

Նախաճաշ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 32.000  դրամ:

Փաթեթ 11

01.04-01.10

Մարտակերտ –  Էկլեկտիկա հյուրանոց  3օր  /  2 գիշեր – 2 անձ

Փաթեթիընդհանուրարժեքնէ ` 82.000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 25.000 ՀՀ դրամ),

Նախաճաշ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 32.000  դրամ:

Փաթեթ 11

10.01-30.12

Ստեփանավան –  Ստեփանավանի Սոճուտ  –  3օր / 2 գիշեր

Փաթեթի ընդհանուր  արժեքն  է ` 72.000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 28.000 ՀՀ դրամ),

Նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 16.000  դրամ:

Փաթեթ 12

01.01-30.12

Ղարաբաղ – Պարկ Հոթել Արցախ –  3օր / 2 գիշեր – 2 անձ

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է ` 101000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց ( հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 33.000 ՀՀ դրամ միայն նախաճաշ ),

Նախաճաշ, Ինտերնետ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 35.000  դրամ:

Փաթեթ 13

10.01-30.12

Իջևան – Ապագայի Գոմեր  –  3 օր / 2 գիշեր – 4 անձ

Փաթեթիընդհանուրարժեքնէ ` 91800 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Քոթեջում  մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 38400  ՀՀ դրամ,

Նախաճաշ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից –15.000 դրամ:

Փաթեթ 14

01.05-30.09

Ստեփանավան  – Լոռի Ռեզորթ –  4օր /  3գիշեր –  2 անձ

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն  է ` 81.000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 22.000 ՀՀ դրամ ),

Նախաճաշ, Ճաշ, Ընթրիք, Սեղանի թենիս, Վոլեյբոլ,

Տրանսպորտ / միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 15.000  դրամ :

Փաթեթ 15

01.06-15.09

Դիլիջան-Դիլիջանի Հաղարծին –  4օր / 3գիշեր-2 անձ

Փաթեթի ընդհանուր  արժեքն է `82.000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 25.000 ՀՀ դրամ),

Նախաճաշ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7000  դրամ:

Փաթեթ 16

10.01-30.12

Ալավերդի   –  Օձուն-    3օր  / 2 գիշեր – քոթեջ

Փաթեթի  ընդհանուր   արժեքն  է ` 77.000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (քոթեջում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 30.000 ՀՀ դրամ),

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 17000 դրամ:

Փաթեթ 17

05.01-30.12

Ծաղկաձոր– Սաթի  – 4օր/ 3 գիշեր – 2 անձ

Փաթեթի  ընդհանուր  արժեքն է ` 79.000դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 24.000 ՀՀ դրամ),

Երեքանգամյա սնունդ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7.000  դրամ:

Փաթեթ 18

05.01-30.12

Ծաղկաձոր– Սաթի  – 4օր/ 3 գիշեր – 2 անձ

Փաթեթի  ընդհանուր  արժեքն է ` 79.000դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 24.000 ՀՀ դրամ),

Երեքանգամյա սնունդ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7.000  դրամ:

Փաթեթ 19

01.04 – 31.10

Գորիս – Եղևնուտ հյուրանոց-  5օր  /  4գիշեր – 2 անձ

Փաթեթի  ընդհանուր  արժեքն  է ` 117.000  դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 23.000 ՀՀ դրամ),

նախաճաշ,

Տրանսպորտ / միակողմանի ուղեկցում Երևանից –  25.000 դրամ:

Փաթեթ 20

01.05 – 30.09

Ծաղկաձոր  – Նաիրի – 4օր / 3 գիշեր – 2 անձ

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է `67.000 դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 20000 ՀՀ դրամ),

Նախաճաշ, ճաշ,ընթրիք

Տրանսպորտ /միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7.000 դրամ:

Փաթեթ 21

20.06 – 15.09

Ծաղկաձոր – Արծվիկ Հյուրանոց – 4 օր / 3 գիշեր – 2 անձ

Փաթեթիընդհանուրարժեքնէ ` 82.000 դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 25.000 ՀՀ դրամ),

նախաճաշ, ճաշ,ընթրիք

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7.000  դրամ:

Փաթեթ 22

01.05 – 31.10

Ծաղկաձոր – Զվարթնոց –  4օր / 3 գիշեր -2 անձ

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է ` 88000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 27000 ՀՀ դրամ),

Նախաճաշ, ճաշ,ընթրիք,

Տրանսպորտ /միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7.000  դրամ:

Փաթեթ 23

01.04 – 30.06

Դիլիջան –Դիլ Հիլ Հյուրանոց – 3 օր / 2 գիշեր – 2 անձ

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է ` 79.000 դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է 36000  ՀՀ դրամ ),

3 անգամյա սնունդ, Թենիս,

Տրանսպորտ /միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7.000  դրամ:

Փաթեթ 24

07.01-25.12

Սևան – Գրիգոր Լուսավորիչ –  3 օր  / 2 գիշեր  –  2 անձ

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է `80.000 դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 36.000 ՀՀ դրամ ),

Նախաճաշ, ճաշ,ընթրիք

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 8.000  դրամ:

Փաթեթ 25

01.04-29.12

Դիլիջան- Գրիգոր Նարեկացի – 3օր / 2գիշեր – 2 անձ

Փաթեթիընդհանուրարժեքնէ ` 84000 դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 36.000 ՀՀ դրամ).

3 անգամյա սնունդ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 12.000  դրամ:

Փաթեթ 26

01.05–31.12

Սևան– Նոյ Լենդ – 4 օր / 3գիշեր – 2անձ

Փաթեթիընդհանուրարժեքնէ ` 125.000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է` 39.000 ՀՀ դրամ),

Նախաճաշ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից –8.000 դրամ:

Փաթեթ 27

01.01 – 30.09

Ծաղկաձոր  – Գրողների ստեղծագործական  տուն  – 3 օր / 2 գիշեր – 2 անձի համար

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է ` 71.000 դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է` 32.000 ՀՀ դրամ ),

3 անգամյա սնունդ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7.000 դրամ:

Փաթեթ 28

01.05–31.12

Սևան– Նոյ Լենդ – 4 օր / 3գիշեր – 2անձ

Փաթեթիընդհանուրարժեքնէ ` 125.000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն է` 39.000 ՀՀ դրամ),

Նախաճաշ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից –8.000 դրամ:

Փաթեթ 29

01.05 – 31.10

Դիլիջան–Դիլիջան Դղյակ – 3օր / 2գիշեր – 2անձ

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է `68.000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 28.000 ՀՀ դրամ ),

Նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք

Տրանսպորտ / միակողմանի ուղեկցում Երևանից –12.000 դրամ:

Փաթեթ 30

01.05 – 15.10

Արզնի – Արզնի Ռեզորթ – 3 օր / 2 գիշեր- 2անձ

Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է `66.000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 32.000 ՀՀ դրամ ),

Նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք,

Բուժումներ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 2.000 դրամ:

Փաթեթ 31

01.07 – 30.09

Հանքավան– Մարմարիկ – 4օր / 3գիշեր-2անձ

Փաթեթի ընդհանուրարժեքնէ ` 55.000 դրամ

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 15.000 ՀՀ դրամ),

3 անգամյա սնունդ,

Սեղանի թենիս,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից –10.000 դրամ:

Փաթեթ 32

05.01-29.12

Ծաղկաձոր –  Կեչի  4 օր / 3 գիշեր – 2 անձ

Փաթեթի  ընդհանուր   արժեքն   է ` 79.000 դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 24.000 ՀՀ դրամ),

Նախաճաշ, ճաշ,ընթրիք,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7.000  դրամ:

Փաթեթ 33

05.01-29.12

Դիլիջան –  Վիլլա Ռեսթ     3 օր / 2 գիշեր  –  2 անձ

Փաթեթիընդհանուրարժեքնէ ` 79.000 դրամ :

Փաթեթում ներառված է՝ 

Հյուրանոց (հյուրանոցում մեկ գիշերակացի արժեքն  է` 36.000 ՀՀ դրամ),

Նախաճաշ, ճաշ,

Տրանսպորտ/միակողմանի ուղեկցում Երևանից – 7.000  դրամ: